Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende vijf opties:

  1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
  2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut
  3. Een gesprek met de klachtenfunctionaris van de praktijk
  4. Het klachtenformulier (anoniem) invullen
  5. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

  1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut

Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

  1. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de desbetreffende fysiotherapeut. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de leidinggevende wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

  1. Een gesprek met de klachtenfunctionaris van de praktijk

Binnen de praktijk hebben we tevens een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris is Daphne de Goede-Schols. Zij zal een onpartijdige rol in acht nemen en een luisterend oor bieden. Ook kan zij het gesprek bijwonen tussen u en degene waar de klacht over gaat.

  1. Het klachtenformulier (anoniem) invullen

Via het Klachtenformulier en bij de balie is een klachtenformulier in te vullen. Het is mogelijk om deze anoniem in te vullen, echter als u een terugkoppeling wenst, vragen wij u om uw personalia in te vullen. De klacht zal dan worden besproken binnen ons team en waar nodig wordt direct actie ondernomen. Wij streven er naar om, indien gewenst, u binnen twee werkweken op de hoogte te stellen van de uitkomst.

  1. De klachtenregeling van het koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie

Indien uw klacht door middel van bovenstaande vier opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.